پرسپولیس همیشه سرور استقلال بوده , هست و خواهد بود