اینجا سایت دانشگاه است صدای میلاد ! , ساعت ۹:۳۰ صبح , دمای هوا ۳- درجه , اینجا است که باید بگوییم هوا بس ناجوانمردانه سرد است !