همانطوری که می دانید مغز از دو نیمکره تشکیل شده است که هر نیمه سمت مقابل بدن را کنترل ‏می ‏نماید. به عنوان مثال، اگر ضایعه ‏ای به سمت چپ مغز وارد شود، سمت‏ راست بدن دست خوش فلج می‏شود ومتقابلاً اگر ضایعه‏ ای در سمت‏ راست مغز باشد، سمت چپ بدن دچار فلج می‏شود.
دو نیمه مغز از لحاظ بیولوژیکی کاملاً بهم شبیه هستند و هماهنگ عمل ‏می ‏کنند. پژوهشها و کاوشهای جدید بر روی مغز انسان حاوی نتایج جالب ‏و شگفت انگیزی است.
بررسی امواج منتشره مغز نشان داده است که دو نیمکره مغز در کنترل ‏فعالیتهای بدن بین خود تقسیم کار کرده ‏اند وهر نیمه اداره کارهای بخصوصی را به ‏عهده دارد:
نیمکره چپ مغز: ریاضیات، زبان و ارتباط کلامی، منطق، بررسی وتجزیه‏ وتحلیل، نویسندگی
نیمکره راست مغز: تصور وتجسم، شناخت رنگ، موسیقی، وزن وآهنگ،خیالات وآرزوها
این پژوهشها نیز نشان داده است که افرادی که عادت کرده‏ اند تنها از یک ‏نیمه مغز خود استفاده کنند به طور نسبی از طرف دیگر مغز خود استفاده ‏نمی ‏کنند واگر در موارد خاص نیازی به ارتباط این دو نیمه با یکدیگر باشد این ارتباط با ضعف توأم است.
نکته جالب ومهم دیگر، آنکه هرگاه دو نیمه مغز، بخش ضعیف‏تر تحریک‏ وترغیب به همکاری با بخش قویتر شود، افزایش فوق العاده اى در مجموع‏ توانایی وکارایی آنها خواهد داشت واین افزایش بیش از حد انتظار است.
به طور مثال اگر همکاری دو نیمه مغز، انتظار کارایی را به دو برابر افزایش‏ می ‏دهد در عمل این کارایی ممکن است در نتیجه هماهنگی آنها به ۵ تا ۱۰برابر ارتقاء دهد!. اما حالا شما برای اینکه بدانید بیشتر از کدام نیمکره مغرتان بهره می برید کافی است به سوالات این تست ۲۵ سوالی پاسخ داده تا متوجه آن شوید.